Gallejaur Naturreservat

Gallejaur naturreservat är på 109 ha och sträcker sig från landsvägen nere vid sjön upp till Gallejaurbergets topp. Detta innebär att reservatet ligger på mellan 315 och drygt 460 meters höjd över havet. Skogen ovanför byn har i huvudsak vuxit upp efter en brand 1805 och domineras i de lägre delarna av resliga tallar med längder på uppemot 30 meter. Här och var står ärrade överståndare med dubbla brandljud (daterade till 1780 och 1805) och med åldrar på över 300 år.

Skogen mot norr berördes inte av den häftiga skogsbranden 1805 och är genomgående äldre, 300 till 350 år, och har vuxit upp efter en tidigare brand under senare delen av 1600-talet. Enstaka tallar finns dock av en ännu tidigare generation och vars åldrar ligger på mellan 400 till 500 år. Mot bergets topp dominerar en gammal hänglavsdraperad granurskog.

Gammal skog och gott om död ved är basen för den artrikedom som finns i reservatet. Till det kan läggas en näringsrik berggrund med rörligt markvatten som bland annat gynnar orkidéer. Bland många krävande vedlevande svampar kan nämnas ostticka, rynkskinn och lappticka samt bland lavarna sotlav och brunpudrad nållav. Den mytomspunna orkidén skogsfrun gömmer sej i den mörka skogen liksom den vackra nornan.

I gammal skog trivs även fåglarna. Flera hackspettsarter häckar i skogen, till exempel gråspett och tretåig hackspett. En skogsvandring i Gallejaurskogen ackompanjeras för det mesta av trummande läten.  Kungsfågel, tofsmes, trädkrypare och gransångare trivs också i skogen liksom naturligtvis karaktärsfåglar som lavskrika (bilden), talltita och tjäder. Här kan man höra pärlugglans spöklika läte i vinternatten liksom storlommens skri från sjön om sensommaren. För fågelintresserade kan Gallejaur med sin kulturmark, sjö och gamla skog erbjuda många skilda fågelarter.

Gallejaur Naturminne

Naturreservat

Bara ett par hundra meter från naturreservatsgränsen finns en riktig biologisk raritet, en så kallad ormtall.

Ormtallar (pinus silvestris f.virgata) är mycket sällsynta och beror på en genetisk förändring. Den växer långsamt och på de sparsamt förekommande grenarna utvecklas inga sidoknoppar. Detta ger grenarna deras ormlika utseende. Ormtallen i Gallejaur är skyddad som Naturminne.

Lägesbeskrivning.           

Terrängkarta 23J NV Norsjö.  X 7234752  Y  1669584

Klicka här för att läsa länstyrelsens information om naturreservatet.

Gallejaur © 2009 •

Gallejaur © 2009 •